home

วัดและศาลเจ้า

Category

วัดองโจวจิ (มิเดระ)

Hieizan Enryakuji temple

ภาพวาดมิโนะบันโชว (ระฆังยามเย็น) หนึ่งในแปดภาพวาดทัศนียภาพของเขตโอมิที่ขึ้นชื่อ เป็นภาพของวัดองโจวจิ ซึ่งมีชื่อเสียงในศาสนาพุทธนิกายมหายาน ไทได ทาราไคโด ภายในวัด ท่านสามารถเยี่ยมชมมรดกทางประวิตศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นที่ตกแต่งไว้อย่างหลากหลายเหลือคณานับในห้องโถงหลัก อีกทั้งยังสามารถเยี่ยมชม หอคันนงที่เชื่อว่าเป็นสถาณที่สถิตของพระโพธิสัตว์ และทางวัดยังเป็นวัดลำดับที่ 14 จาก 33 วัดของภูมิภาคคินคิ ที่ผู้คนนิยมมาสักการะ วัดองโจวจิก่อตั้งขึ้นเมื่อ
คริสต์ศักราช 672 หลังจากการสวรรคตของจักรพรรดิเทนจิได้เกิดสงครามแย่งชิงบัลลังก์ หรือที่เรียกว่า สงครามชินจิน ระหว่าง
โอโตโมโมมิโกะ หรือ จักรพรรดิ โคบุน (พระราชโอรสของจักพรรดิเทนจิ) และ เจ้าชายอาโอมาโนะ (พระเชษฐาของจักรพรรดิ
เทนจิ) หลังจากจักรพรรดิโคบุนได้เสด็จสวรรคตในสงคราม เจ้าชาย โอโตโมะยาทาโอะ ได้บริจาคที่ดินของปราสาทเพื่อสร้างเป็นวัดเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบิดา และได้ทรงพระราชทานนามวัดว่า องโจวจิ ตามแผ่นจารึกในสมัยจักรพรรดิเทนมุ พระเถระ
ชิโชวไดชิ เอ็นชิน ได้นำหลักธรรมของศาสนาพุทธนิกายมหายานเข้ามาเผยแพร่ ในวัดองโจวจิ ในสมัยโจกัน (คริสต์ศักราช 859-877) หลังจากที่พระเถระเอ็นชิน ได้มรณภาพก็เกิดการความขัดแย้งขึ้นระหว่างกลุ่ม ซันมอน (วัดเอ็นเรียคุจิ) และ กลุ่มเก็นเป ซึ่งมีการเผาทำลายตัววัดจนเกิดความเสียหายทั้งทางด้านเหนือและด้านตอนใต้ของทางวัด แต่พุทธศาสนิกชนที่นับถือใน พระเถระเอ็นชินได้รักษาและถ่ายทอดคำสอนของท่านมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเข้าชมงานเทศกาลตามฤดูที่ทางวัดได้จัดขึ้นอีกด้วย เช่น งานจัดไฟประดับชมซากุระ1000ต้นตอนกลางคืนในฤดูใบไม้ผลิ หรือ งานชมใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

ที่อยู่ อำเภอโอทซึ เมืองมิเดระ,246 จังหวัดชิกะ
การเดินทาง เดินเท้าประมาณ 20 นาที จาก สถานีJRโอทซึ ,
เดินเท้าประมาณ 15 นาที จากสถานีJRโอทซึเกียว ,
เดินเท้า 10 ประมาณ10นาทีจาก สถานี เคฮันมิดาเระ
หรือ ขับรถ 10 นาทีจากถนน สายเมชิน เกียวโต ตะวันออก IC
เบอร์โทรศัพท์ 077-522-2238
เวลาทำการ 8.00-17.00
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 600 เยน (สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่ม30คนขึ้นไป 550 เยน)
ที่จอดรถ 350ที่สำหรับรถทั่วไป และ 30ที่ สำหรับรถใหญ่ (ค่าจอดรถต่างหาก)
เว็บไซต์ http://www.shiga-miidera.or.jp/